Kabul ve Değerlendirme

(1) Başvuruların değerlendirilmesi ve adayların yerleştirilmeleri tamamen Bülent Ecevit Üniversitesi’nin yetkisindedir. Bülent Ecevit Üniversitesi ilan edilen kontenjanları doldurup doldurmamakta serbesttir. Başvuru koşullarını sağlamış olmak, bölüme ve/veya programa otomatik olarak kabul edilme veya yerleştirmeyi gerektirmez.
(2) Üniversitenin yurt dışından kabul edilecek öğrenci adaylarının tercihlerini değerlendirme ve yerleştirme işlemleri başvuruda bulunulan ilgili akademik birimlerin eğitim komisyonu üyelerinden oluşan komisyon tarafından yürütülür.
(3) Kontenjanlara yerleştirme; Sınav puanı yüksekliği, tercih sırası ve bir programa kabul edilen aynı ülke uyruklu adayların sayısı esas alınarak belirlenir.
(4) Bir Fakülte/Yüksekokul/Konservatuar/Meslek Yüksekokuluna kabul edilen aynı ülkeden kayıt hakkı kazanan adayların sayısı ilgili Fakülte/Yüksekokul/Konservatuar/Meslek Yüksekokuluna bağlı programların kontenjan toplamının % 30’ unu geçemez. Kontenjanın dolmaması halinde, bu şart aranmaksızın ülke sayısı ve ilgili diğer hususlar gözetilerek Üniversite tarafından işlem yapılabilir.
(5) Başvuru için kabul edilen sınavların birbirlerine göre eşdeğerliliği aşağıdaki gibi belirlenir.
   a) Adayların sınavlara ait puanları veya ortaöğretim not ortalamaları en yüksek 100 (yüz) puan kabul edilmek üzere yüzlük sisteme çevrilir.
   b) Adayların tercihleri alınarak öncelikle ulusal ve uluslararası sınav sonuçları ve diğer üniversitelerin yapmış olduğu YÖS sınavlarına göre yerleştirme işlemi yapılır. Bu yerleştirme işleminden sonra kalan boş kontenjanlara ise Ortaöğretim Not Ortalaması sonuçlarına göre yerleştirme yapılır.
(6) Yerleştirme puanlarında eşitlik olması durumunda, öncelikle tercih sırasına, eşitlik bozulmazsa Ortaöğretim Başarı Puanına, tekrar eşitlik olması halinde Türkçe Dil Seviyesine göre yerleştirme işlemi yapılır. Bunların sonunda da eşitlik olması durumunda, yaşı küçük olan aday tercih edilir.
(7) Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan bölümlere başvuran adayların yukarıda belirtilen genel koşullara ilave olarak Üniversitemizce yapılacak Özel Yetenek Sınavı’nda başarılı olmaları gerekmekte olup, başvuruların değerlendirilmesi, ilgili Fakülte, Yüksekokul, Konservatuvar, Meslek Yüksekokulu özel yetenek sınavı başvuru kayıt ve kabul yönergesindeki ölçütlere göre yapılır.
(8) Yabancı dil eğitimi veren bölümlere başvuran adayların yukarıda belirtilen genel koşullara ilave olarak Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak yabancı dil sınavında başarılı olmaları gerekmektedir. Bu sınava eşdeğer sayılan ve Yabancı Diller Yüksekokulunca kabul edilen sınavlardan (YDS) veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğer kabul edilen uluslararası sınavlardan (TOEFL-IBT,TOEFL-CBT,TOEFL-PBT,IELTS,CAE, FCE,CPE’den) yeterli puan almış olanlar da Yabancı Dil Yeterlilik Sınavından başarılı olmuş sayılırlar.

Yabancı dil hazırlık sınıfı zorunlu olan bölümlere kaydı yapılan öğrenciler, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğe/Bülent Ecevit Üniversitesi Hazırlık Eğitimi Yönetmeliği’ne uymakla yükümlüdürler.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin