Önlisans/Lisans Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU ve KAYIT KABUL YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM (Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar)

Amaç
Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Bülent Ecevit Üniversitesine bağlı akademik birimlerin ön lisans ve lisans programlarının birinci ve ikinci öğretim ile uzaktan eğitim programlarına yurt dışından kabul edilecek adayların başvuruları ile kayıt-kabul koşullarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
Madde 2- Bu Yönerge; Bülent Ecevit Üniversitesine bağlı akademik birimlerin ön lisans ve lisans programlarına yurt dışından kabul edilecek adayların başvuruları ile kayıt-kabul koşullarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
Madde 3- Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 45/f maddesi ile Yükseköğretim Kurulunun “Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar” dayanak alınarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 4- Bu yönergede adı geçen;
a) Akademik Birimler: Fakülte, Yüksekokul, Konservatuvar, Meslek Yüksekokulunu,
b) BEÜYÖS: Bülent Ecevit Üniversitesine Yurtdışından Kabul Edilecek Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavını,
c) Program: Bülent Ecevit Üniversitesi akademik birimlerinin bölüm ve programlarını,
ç) Senato: Üniversite Senatosunu,
d) Üniversite: Bülent Ecevit Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Üniversite Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM (Genel İlkeler)

Genel İlkeler
MADDE 5- Yükseköğretim Genel Kurulunca kabul edilen “Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar” da belirtilen koşulları sağlayan adaylar, Üniversiteye kabul için başvuruda bulunabilirler.
MADDE 6- Her eğitim-öğretim yılı için Bülent Ecevit Üniversitesi’ne yurt dışından kabul edilecek öğrenci kontenjanları ve varsa özel koşulları bir önceki yıl ÖSYS Yükseköğretim Programları ve kontenjanları arasında yer alan programların kontenjanlarının üniversitede 5’ini geçmeyecek şekilde ilgili akademik birimlerin (METEB bağlantılı programlar hariç) görüşü alınarak Üniversite Senatosu tarafından belirlenir.
MADDE 7- Senato kararı ile belirlenen kontenjan ve koşullar Yükseköğretim Kurulu’na bildirilir.
MADDE 8- Yükseköğretim Kurulu tarafından karara bağlanan programların kontenjanları, öğretim dili ve hazırlık sınıfına ilişkin bilgiler Yükseköğretim Kurulu internet sitesinde yayınlanır.
MADDE 9- Herhangi bir program kontenjanına başvuru olmaması veya kontenjanın dolmaması halinde, dolmayan ve başvurusu olmayan kontenjanlar, Tıp ve Diş Hekimliği, Eczacılık programları dışındaki diğer program kontenjanlarına kontenjan belirleme sınırlarını aşmamak şartıyla Üniversite Yönetim Kurulunun kararıyla aktarılabilir. Tıp, Diş Hekimliği ve Eczacılık programlarına ise ancak Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile aktarılma yapılabilir.
Madde 10- Yurt dışından kabul edilecek öğrencilerden her yıl Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen öğrenim ücretinin asgari ve azami miktarları göz önüne alınarak Üniversite Yönetim Kurulunca tespit edilen miktarda öğrenim ücreti alınır.
Madde 11- Yurtdışından kabul edilerek Üniversiteye kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ülkemizdeki öğrenim sürelerince giderlerini karşılayabilecek maddi yeterlilikte olduklarına yönelik yazılı beyanları alınır.
Madde 12- Yurt dışından kabul edilecek öğrencilerin; Bülent Ecevit Üniversitesi programlarına kabul edilebilmeleri için, başvurdukları program türüne göre, lise bitirme statüsünde olan sınavlar, üniversiteye giriş statüsünde olan sınavlar ve ortaöğrenim not ortalamaları ile ilgili koşullar ve alacağı minimum puanlar Ek-1’ de verilmiştir. Gerek görüldüğü takdirde bu liste senato tarafından yenilenir.
Madde 13- Lise bitirme sınavları statüsünde olan sınavlar süresiz geçerli olup, üniversite giriş statüsünde olan sınavların (SAT, YÖS, BEUYÖS vb. ) geçerlilik süresi 2 (iki) yıldır.
Madde 14- 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda belirtilen hükümlere göre, yurt dışından kabul edilen öğrencilerin sağlık giderleri öğrenciler tarafından yaptırılacak sağlık sigortası kapsamında ve kendileri tarafından karşılanır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

(Başvuru, BEÜYÖS, İstenen Belgeler, Kabul, Değerlendirme ve Kesin Kayıt Koşulları)

Başvuru Koşulları
Madde 15- (1) Başvuracak adayların lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla;
a) Yabancı uyruklu olanların,
b) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin, (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde “(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.” hükmü bulunmakta olup, yurt dışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.)
c) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenlerin / bu durumdaki çift uyrukluların,
ç) TC uyruklu olup ortaöğretiminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların, (ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar dahil)
d) KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların,
başvuruları kabul edilir.

(2) Adaylardan
a) T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanların,
b) K.K.T.C. uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını K.K.T.C liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),
c) a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların, (ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar / ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar hariç)
ç) Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),
d) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C uyruklu olan veya a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C olan çift uyrukluların,
başvuruları kabul edilmez.

Başvuru
MADDE 16- (1) Başvurulara ilişkin açıklamalar Üniversitenin web sayfasında ilan edilir ve duyurulur.
(2) Başvurular, ilanda belirlenen tarihlerde, üniversite web sayfasında yayınlanacak başvuru formu doldurularak gerekli diğer belgelerle birlikte posta, e-mail, çevrimiçi (online) yoluyla veya şahsen Bülent Ecevit Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na yapılır.
(3) Son başvuru tarihinden sonra ulaşan başvuru belgeleri işleme konulmaz.
(4) Adaylar en fazla 3 diploma programına başvurabilirler. Bu programlara başvurular internet üzerinden Üniversitenin web sayfasından (www.beun.edu.tr) yapılır.
(5) Başvuru koşullarını sağlamış olmak yerleştirme için kabul edilmeyi sağlamaz.
(6) Başvuru süresi içinde belgelerinden herhangi biri eksik olan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz.
(7) E-mail, çevrimiçi (online) internet üzerinden yapılan başvurularda, verilen bilgiler doğru kabul edilir ancak, değerlendirme ve kesin kayıt sırasında veya daha sonraki bir tarihte yanıltıcı, yanlış bilgi verdiği anlaşılanların kayıt işlemleri iptal edilir.

BEÜYÖS Sınavına Başvuru ve İlgili Hususlar
Madde 17- (1) BEÜYÖS (Bülent Ecevit Üniversitesine yurtdışından kabul edilecek öğrenci seçme ve yerleştirme sınavı) Bülent Ecevit Üniversitesi tarafından yılda bir kez, yurt dışından kabul edilecek öğrenciler için yapılabilir.
(2) BEÜYÖS, Uzaktan Eğitim Merkez Müdürlüğü tarafından yürütülür.
(3) Sınav başvuru tarihleri, sınavın yapılış şekli, içeriği ve tarihi Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen kılavuzda belirtilir ve ilan edilir.
(4) BEÜYÖS başvurularına ilişkin açıklamalar Üniversitenin web sayfasında (www.beun.edu.tr) duyurulur
(5) Giriş sınavı sorularının hazırlanması, sınavın yapılması ve belirlenen kontenjana göre sınav sonuçlarının açıklanması Uzaktan Eğitim Merkez Müdürlüğünce yapılır.
(6) Sınavın koordinasyonu ve sonuçların ilanı Uzaktan Eğitim Merkez Müdürlüğü kararları ve talimatları doğrultusunda gerçekleştirilir.
(7) Yurt dışından kabul edilecek öğrenciler Ek-1’de belirtilen sınav sonuçlarından herhangi birine sahip değilse uygulama takviminde belirtilen tarih ve sınav yerlerinde Uzaktan Eğitim Merkez Müdürlüğü tarafından yapılacak olan BEÜYÖS sınavına tabii tutulurlar.
(8) Sınav sonuçları üniversitenin web sayfasından (www.beun.edu.tr) duyurulur.
(9) BEÜYÖS sınav ücreti Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
(10) BEÜYÖS sınavına başvuru yaptıktan sonra başvurusunu geri alanlar ile herhangi bir programa yerleştirilemeyen adayların başvuru ücretleri geri ödenmez.

Başvuruda İstenen Belgeler
MADDE 18- Başvuru yapan adaydan aşağıdaki belgelerin fotokobileri veya jpeg formatında taranmış örnekleri istenir:
a) İnternetten (www.beun.edu.tr) temin edilecek olan başvuru formu,
b) Adayın lise mezuniyet diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin fotokopisi,
c) Adayın lisede aldığı derslerini, notlarını ve genel not ortalamasını gösterir resmi not belgesinin (Transkript) fotokopisi,
ç) Adayın başvurduğu program türüne göre Ek-1’ de sunulan sınavlardan belirtilen asgari puanları gösterir sınav sonuç belgesinin fotokopisi,
d) Adayların Pasaportlarının ve geçerlilik süresini gösteren sayfalarının fotokopisi ,
e) Başvuru ücretini yatırdığına dair banka dekontu,
f) Son altı aya ait pasaport standardında fotoğraf,
g) Adayın öğretim süresi boyunca öğrenimini sürdürmek için gerekli maddi imkânlara sahip olduğunu belirtir beyanı.

Kabul ve Değerlendirme
MADDE 19- (1) Başvuruların değerlendirilmesi ve adayların yerleştirilmeleri tamamen Bülent Ecevit Üniversitesi’nin yetkisindedir. Bülent Ecevit Üniversitesi ilan edilen kontenjanları doldurup doldurmamakta serbesttir. Başvuru koşullarını sağlamış olmak, bölüme ve/veya programa otomatik olarak kabul edilme veya yerleştirmeyi gerektirmez.
(2) Üniversitenin yurt dışından kabul edilecek öğrenci adaylarının tercihlerini değerlendirme ve yerleştirme işlemleri başvuruda bulunulan ilgili akademik birimlerin eğitim komisyonu üyelerinden oluşan komisyon tarafından yürütülür.
(3) Kontenjanlara yerleştirme; BEÜYÖS puanı yüksekliği, tercih sırası ve bir programa kabul edilen aynı ülke uyruklu adayların sayısı esas alınarak belirlenir.
(4) Bir Fakülte/Yüksekokul/Konservatuar/Meslek Yüksekokuluna kabul edilen aynı ülkeden kayıt hakkı kazanan adayların sayısı ilgili Fakülte/Yüksekokul/Konservatuar/Meslek Yüksekokuluna bağlı programların kontenjan toplamının % 30’ unu geçemez. Kontenjanın dolmaması halinde, bu şart aranmaksızın ülke sayısı ve ilgili diğer hususlar gözetilerek Üniversite tarafından işlem yapılabilir.
(5) Başvuru için kabul edilen sınavların birbirlerine göre eşdeğerliliği aşağıdaki gibi belirlenir.
a) Adayların sınavlara ait puanları veya ortaöğretim not ortalamaları en yüksek 100 (yüz) puan kabul edilmek üzere yüzlük sisteme çevrilir. Adayların başvurularında, beş yıl ve üzeri fakülteler için en az 60, lisans programları için en az 55, ön lisans programları için en az 50 puan almış olmaları gerekmektedir.
b) Yurt dışından kabul edilecek öğrencilerin Üniversitemize yerleştirme işlemlerinde BEÜYÖS sonuçlarına öncelik verilir.
c) Adayların tercihleri alınarak BEÜYÖS sonuçlarına göre yerleştirme işlemi yapıldıktan sonra, kalan boş kontenjanlara diğer ulusal ve uluslararası sınav sonuçlarına göre yerleştirme işlemi yapılır. Bu yerleştirme işleminden sonra kalan boş kontenjanlara ise Ortaöğretim Not Ortalaması sonuçlarına göre yerleştirme yapılır.
(6) Yerleştirme puanlarında eşitlik olması durumunda, öncelikle tercih sırasına, eşitlik bozulmazsa Ortaöğretim Başarı Puanına, tekrar eşitlik olması halinde Türkçe Dil Seviyesine göre yerleştirme işlemi yapılır. Bunların sonunda da eşitlik olması durumunda, yaşı küçük olan aday tercih edilir.
(7) Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan bölümlere başvuran adayların yukarıda belirtilen genel koşullara ilave olarak Üniversitemizce yapılacak Özel Yetenek Sınavı’nda başarılı olmaları gerekmekte olup, başvuruların değerlendirilmesi, ilgili Fakülte, Yüksekokul, Konservatuvar, Meslek Yüksekokulu özel yetenek sınavı başvuru kayıt ve kabul yönergesindeki ölçütlere göre yapılır.
(8) Yabancı dil eğitimi veren bölümlere başvuran adayların yukarıda belirtilen genel koşullara ilave olarak Üniversitemiz Yabancı Diller Zorunlu Hazırlık Programınca yapılacak yabancı dil sınavında başarılı olmaları gerekmektedir. Bu sınava eşdeğer sayılan ve Yabancı Diller Zorunlu Hazırlık Programınca kabul edilen sınavlardan (YDS) veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğer kabul edilen uluslararası sınavlardan (TOEFL-IBT,TOEFL-CBT,TOEFL-PBT,IELTS,CAE,FCE,CPE’den) yeterli puan almış olanlar da Yabancı Dil Yeterlilik Sınavından başarılı olmuş sayılırlar.

Madde 20- Yabancı dil hazırlık sınıfı zorunlu olan bölümlere kaydı yapılan öğrenciler, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğe/Bülent Ecevit Üniversitesi Hazırlık Eğitimi Yönetmeliği’ne uymakla yükümlüdürler.

Madde 21- Kayıt hakkı kazanan adayların eğitime başlayabilmesi için,
(1) Kayıt hakkı kazanan adayların eğitime başlayabilmesi için bu hakkı kazandıkları yıldaki Türkçe düzeylerinin üniversitemiz bünyesindeki Karaelmas (TÖMER) tarafından yapılacak Türkçe dil sınavından veya diğer kurum ve kuruluşlardan alınan ve denkliği Karaelmas (TÖMER) tarafından onaylanan Türkçe Dil Yeterlik belgeleri ile başarılı olduklarını belgelemeleri gerekmektedir. Türkçe düzeyi yetersiz olanlar ise, izinli sayılacakları 1 (bir) yıl içerisinde Türkçe düzeylerini yeterli seviyeye çıkarmakla yükümlüdürler. İzinli olan adayların, kayıt hakkını kazandıkları yılı takip eden eğitim-öğretim yılı basında kayıt süresi içerisinde Türkçe düzeyinin yeterli olduğunu Dil Merkezinden veya YÖK tarafından kabul edilmiş Türkçe eğitimi veren merkezlerden alınan ve adayın başarılı olduğunu ispatlayan bir belgeyle belgelemeleri gereklidir. Aksi durumda kayıt haklarını kaybederler.
(2) TÖMER (Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi) tarafından yapılmış Türkçe diploma sınavı sonuçlarında Avrupa Dil Portfolyosu (ADP) dil düzeylerine göre C1 düzeyinde veya diğer kurum ve kuruluşlardan alınan ve denkliği TÖMER tarafından onaylanan Türkçe Dil Yeterlik belgelerindeki Türkçe sınavı sonuçlarında A ve B düzeyinde olanlar başarılı sayılırlar.
(3) Türkçe yeterlilik düzeyi değerlendirilmesi:
a) (A) Düzeyi: Türkçe düzeyi yeterlidir. Kayıt hakkı kazandığı programa kaydı yapılır.
b) (B) Düzeyi: Türkçe düzeyi yeterli değil, ancak geliştirilebilir. Türkçe kursu almak şartıyla kayıt hakkı kazandığı programa kaydı yapılır. Öğrenci en geç üçüncü eğitim ve öğretim yılının başına kadar Türkçe düzeyini (A) düzeyine yükselttiğini belgelemelidir. Bu süre sonunda Türkçesi hala (B) düzeyinde olanlar dil düzeyini (A) seviyesine çıkarıncaya kadar eğitim ve öğretimine devam edemezler.
c) (C) Düzeyi: Türkçe düzeyi yetersizdir. Türkçe kursu almalıdır. Bu durumda olanlar en geç üçüncü eğitim ve öğretim yılının başına kadar Türkçe düzeyini (A) düzeyine yükselttiğini belgelemelidir. Türkçe yeterlilik düzeyini, (A) düzeyine yükseltenlere bu fıkranın birinci bendi, (B) düzeyine yükseltenlere ikinci bendi hükmü uygulanır.
(4) Karaelmas TÖMER Türkçe Dil Yeterlilik Düzeylerinin Avrupa Dil Portfolyosu Türkçe Dil Yeterlilik Düzeyleri (ADP) karşılıkları aşağıda belirtilmiştir;

TÜRKÇE DİL YETERLİLİK DÜZEYİ ADP TÜRKÇE DİL YETERLİLİK DÜZEYİ AÇIKLAMALAR
A C1 Türkçesi yeterli
B B2 Türkçesi kısa zamanda yeterli duruma gelebilir
B B1 Türkçesi kısa zamanda yeterli duruma gelebilir
C A2 Türkçesi yetersiz
C A1 Türkçesi hiç yok

 

Sonuçların İlanı ve Vize İşlemleri
MADDE 22- (1) Başvuru sonuçları üniversitenin http://www.beun.edu.tr internet adresinden duyurulur.
(2) Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin Üniversitemizde öğrenim görmeleri için “Öğrenim Meşruhatlı Vize” vize almaları gerektiğinden, kayıt hakkı kazanan öğrencilere başvuru sırasında beyan ettikleri adreslere “kabul mektubu” veya eşdeğer bir belge düzenlenir ve gönderilir. Ayrıca Üniversitemize kabul edilen adaylar; kendileri için düzenlenen kabul mektubunu üniversitenin (www.beun.edu.tr) internet adresinden temin edebilirler. Adayların, bu mektup ile birlikte ülkelerindeki (veya en yakın) T.C. Büyükelçiliğine başvurarak öğrenci vizesi almaları gereklidir.
(3) Kayıt için gerekli belgeler sonuçlarla birlikte Üniversitenin web sayfasında yayınlanır.

Kayıt İçin Gerekli Belgeler:
MADDE 23- (1) Kayıt İçin Gerekli Belgeler:
a) Lise diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ile noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı Türkçe tercümesi,
b) Lise diplomasının, TC Milli Eğitim Bakanlığı İl Milli Eğitim Müdürlükleri ya da Türk Dış Temsilciliklerinden alınmış Denklik Belgesinin aslı,
c) Adayın lisede aldığı dersleri, notlarını ve genel not ortalamasını gösterir, lise müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi not belgesi (transkript) ile Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği,
ç) Adayın başvurduğu program türüne göre Ek-1’ de sunulan sınavlardan belirtilen asgari puanları gösterir sınav sonuç belgesinin Türk dış temsilcilikleri veya noter tarafından onaylı örneği
d) BEÜYÖS sonuç belgesinin çıktısı,
e) Öğrenim Vizeli Pasaportun kimlik bilgilerini ve geçerlilik süresini gösteren sayfalarının ve Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği,
f) Varsa, uluslararası geçerliliği olan Yabancı Dil Belgesinin ve Türkçe Yeterlilik
Belgesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği,
g) İkametgâh belgesi (Kayıt tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili birim öğrenci bürosuna teslim edilmesi şarttır),
ğ) Sekiz adet 4,5×6,0 cm ebadında fotoğraf (son altı ay içinde, ön cepheden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır),
h) Öğrenim ücretinin ilgili bankaya yatırıldığını gösteren banka dekontu,
ı) İmzalı Geçim Güvencesi Beyanı,
(2) Başvuru, yerleştirme ve kayıt sürecinde tahrif edilmiş, sahte, eksik ve yanlış belge sunanların kesin kayıtları yapılmış olsa bile yapılan işlemleri iptal edilir, Üniversiteyle ilişiği kesilir.

Eğitim ve öğretim dili
MADDE 24- (1) Üniversitede eğitim ve öğretim dili Türkçedir. Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan veya eğitiminde yabancı dil kullanılan programlara kayıt hakkı kazanmış öğrencilerin programın diline göre yabancı dil bilgilerinin seviyesi, yeterlilik ve düzey belirleme sınavıyla tespit edilir.
(2) Zorunlu yabancı dil yeterlilik ve düzey belirleme sınavı ve hazırlık sınıfı eğitimi “Bülent Ecevit Üniversitesi Hazırlık Eğitimi Yönetmeliği” hükümlerine göre yapılır.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 25- (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Üniversite Senatosu ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat
MADDE 26- (1) 22.02.2012 tarihli ve 2012/04-6 sayılı Senato kararı ile kabul edilen “Bülent Ecevit Üniversitesi Yurtdışından Kabul Edilecek Öğrencilerin Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi” yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 27- (1) Bu Yönerge Senato tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 28- (1) Bu Yönerge hükümlerini Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü yürütür.

Ek-1 Kabul Edilecek Sınav Türleri için tıklayınız…

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin