7/24 Kütüphane
Uzaktan Eğitim
ALMS Portalı
Öğrenci Bilgi Sistemi
Kurumsal Şifre Portalı
Akademik Takvim
Öğrenci E-Posta
Öğrenci Bilgi Paketi
Dış İlişkiler Genel Koord.

Kabul ve Değerlendirme

Küçült Yazı Tipi Büyüt

1) Başvuruların değerlendirilmesi bu yönergede belirlenen usullere göre yapılır. Üniversite ilan edilen kontenjanları doldurup doldurmamakta serbesttir. Başvuru koşullarını sağlamış olmak, bölüme ve/veya programa kabul edilmeyi gerektirmez.
2) Başvuran adayların, başvuruları Uluslararası Öğrenci Kabul Kayıt Komisyonu tarafından değerlendirilir.           
3) Başvuruları geçerli sayılanların ilan edilen kontenjan kapsamında programlara yerleştirme işlemleri ilgili yönetim kurulları tarafından yapılır.
4) Uluslararası öğrenci yerleştirmelerinde Tablo-2’de gösterilen puan, şartlar ve sıralama esas alınır.
5) Bir Fakülte/Yüksekokul/Konservatuar/Meslek Yüksekokuluna kabul edilen aynı ülkeden kayıt hakkı kazanan adayların sayısı ilgili Fakülte/Yüksekokul/Konservatuar/Meslek Yüksekokuluna bağlı programların uluslararası öğrenci kontenjan toplamının % 30’unu geçemez. Kontenjanın dolmaması halinde, bu şart aranmaz.
6) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 6287 sayılı Kanunla değişik 45/f maddesi ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar uyarınca yurtdışından öğrenci kabul kontenjanlarına başvurma imkânı bulunan, Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarına verilen Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge (mavi kart) sahibi olduğunu belgeleyen adaylar ile 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam ederek ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayan veya lise eğitimlerinin tamamını yurt dışındaki liselerde (KKTC liseleri hariç) gören T.C uyruğunda bulunanlar ve uyruğundan biri T.C olan çift uyruklu adayların yerleştirme işlemlerinde Öğretmenlik, Hukuk, Tıp ve Diş Hekimliği programlarına mahsus olmak üzere bu adaylar için anılan alanlardaki kontenjanın %10’nu aşılamaz.
7) Yerleştirme puanlarında eşitlik olması durumunda, öncelikle tercih sırasına, eşitlik bozulmazsa Ortaöğretim Başarı Puanına bakılır, tekrar eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir ve yerleştirme işlemi yapılır.
8) Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan bölümlere başvuran adayların yukarıda belirtilen genel koşullara ilave olarak Üniversitemizce yapılacak Özel Yetenek Sınavı’nda başarılı olmaları gerekmekte olup, başvuruların değerlendirilmesi, ilgili Fakülte, Yüksekokul, Konservatuvar, Meslek Yüksekokulu özel yetenek sınavı başvuru kayıt ve kabul yönergesindeki ölçütlere göre yapılır.

Yönerge için tıklayınız

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin