7/24 Kütüphane
Akademik Takvim
Uluslararası Öğrenci
Öğrenci Bilgi Sistemi
Farabi Koord.
Erasmus Koord.
Öğrenci E-Posta
Öğrenci Bilgi Paketi

Lisansüstü Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi

Küçült Yazı Tipi Büyüt

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLERİN LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA
BAŞVURU, KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM
(Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar)

 

Amaç ve Kapsam

Madde 1. Bu Yönergenin amacı, Bülent Ecevit Üniversitesi’nde yürütülen lisansüstü programlara kabul edilecek uluslararası öğrencilerin başvuru, kabul ve kayıt şartlarını düzenler.

 

Dayanak

Madde 2. Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14., 45-f, 46-a, 46-b, 65. maddelerine, 01.07.1996 tarihli ve 22683 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurulu Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine, Yükseköğretim Genel Kurulunun 10.06.2010 tarihli kararına ve konu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

Madde 3. Bu Yönergede geçen,

a) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

b) EABD: Enstitü Anabilim Dalını,

c) EASD: Enstitü Anasanat Dalını,

ç) Enstitü: Bülent Ecevit Üniversitesi’ne bağlı lisansüstü eğitim-öğretim yapan enstitüleri,

d) EYK: Enstitü Yönetim Kurulu’nu,

e) GMAT: Graduate Management Admission Test sınavını

f) GRE: Graduate Record Examinations sınavını

g) KKTC: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini,

h) Rektör: Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörünü,

ı) Senato: Bülent Ecevit Üniversitesi Senatosunu,

i) TOEFL (Test of English as a Foreign Language): Yabancı dil olarak İngilizce sınavını,

k) TÖMER: Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

l) Uluslararası Öğrenci: Yurt dışından kabul edilecek / Yabancı uyruklu öğrenci

l) Üniversite: Bülent Ecevit Üniversitesini,

m) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Sınavını,

n) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu ifade eder.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM
(Genel İlkeler)

Madde 4. Bülent Ecevit Üniversitesi Yurtdışından Kabul Edilecek Öğrencilerin Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesinde belirtilen koşulları sağlayan adaylar, Üniversiteye kabul için başvurabilirler.

Madde 5. Kayıt yaptıran öğrencilerden her yıl Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen öğrenim ücretinin asgari ve azami miktarları göz önüne alınarak Üniversite Yönetim Kurulunca tespit edilen miktarda öğrenim ücreti alınır.

Madde 6. Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ülkemizdeki öğrenim sürelerince giderlerini karşılayabilecek maddi yeterlilikte olduklarına yönelik yazılı beyanları alınır.

Madde 7. Başvuruların değerlendirilmesi ve adayların yerleştirilmeleri tamamen Bülent Ecevit Üniversitesi’nin yetkisindedir. Bülent Ecevit Üniversitesi ilan edilen kontenjanları doldurup doldurmamakta serbesttir. Başvuru koşullarını sağlamış olmak, bölüme ve/veya programa otomatik olarak kabul edilme veya yerleştirmeyi gerektirmez.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
(Kontenjan, Başvuru ve Başvuruda İstenen Belgeler)

Kontenjan

Madde 8. Öğrenci alınacak program ve öğrenci sayısı EABD/EASD Başkanlığı’nın teklifi, ilgili EYK’nun önerisi ve Senato’nun onayı ile belirlenir.

 

Başvuru

Madde 9. Uluslararası (yabancı uyruklu) adaylarla yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının kontenjan dahilinde lisansüstü programlara kabul edilebilmesi için Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumunun veya Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan yurt dışındaki bir üniversitenin lisans ya da yüksek lisans diplomasına sahip olması gerekir.

 

Başvuruda istenen belgeler

Madde 10. (1) Yükseköğretim kurumlarının lisans veya yüksek lisans programlarından mezun, lisansüstü öğrenim görmek isteyen adaylar aşağıda belirtilen belgeler ile ilgili enstitülerin belirledikleri takvim çerçevesinde başvururlar. Başvuruda aşağıdaki belgeler istenir:

a) İlgili Enstitüye ait başvuru formu,

b) Diploma veya mezuniyet belgesi (yüksek lisans veya bütünleşik doktora programları için lisans diploması, doktora programları için yüksek lisans diplomalarının aslının ve Türkçe çevirisinin resmi makamlar veya noter tarafından onaylanmış birer örneği).

c) Yüksek lisans veya bütünleşik doktora programlarına başvuracak adaylar için lisans, doktora programlarına başvuracak adaylar için yüksek lisans transkript belgesinin aslı ve noter veya Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı Türkçe tercümesi,

d) Kimlik belgesi (süresi geçerli pasaportun kimlik ile ilgili kısımlarının noter veya Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı Türkçe tercümesi),

e) Türkçe veya İngilizce en az 2 (iki) adet referans mektubu,

f) Türkçe veya İngilizce ayrıntılı özgeçmiş,

g) 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf,

h) Varsa TÖMER’den alınmış süresi geçerli Türkçe yeterlik düzeyini gösterir belge,

i) Varsa YDS veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilmiş süresi geçerli yabancı dil yeterliğini gösteren belge,

(2) Türkçe öğretim yapan programlara başvuracaklarda Türkçe dil şartı aşağıdaki gibi aranır:

a) Öğretim dili Türkçe olan programlara başvuran ve TÖMER’den Türkçe bildiğine dair belgesi olmayan adaylar, TÖMER tarafından yapılacak Türkçe yeterlik sınavından yüksek lisans programlarına başvuracaklar için en az B2, doktora programlarına başvuracaklar için en az C1 düzeyinde puan almaları koşulu ile lisansüstü öğretime başlamaya hak kazanırlar. Başarısız olanlar ise, en fazla 1 (bir) yıl izinli sayılarak Türkçe düzeylerini yeterli seviyeye çıkarmakla yükümlüdürler. İzinli sayılan adaylar yeterlik belgelerini ibraz etmeleri şartıyla, lisansüstü öğrenimlerine, takip eden yarıyıldan itibaren başlarlar.

b) Türkoloji ya da Türkçe öğretim yapan bir yükseköğretim kurumunda lisans veya yüksek lisans öğrenimini tamamlayan adaylarda Türkçe dil şartı aranmaz.

c) Öğretim dili yabancı dilde olan programlara başvuran adaylarda Türkçe dil şartı aranmaz.

(3) Yabancı dil bilgisi ile ilgili şartlar aşağıdaki gibi aranır:

a) Yüksek lisans ve doktora programlarına başvuru yapacak adaylarda, değerlendirme öncesinde yapılan yabancı dil sınavından başarılı olma ya da anadilleri dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça dillerinden birinden YDS’den en az 55 puan veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının (CAE, CPE, TOEFL iBT, PEARSON PTE Akademik gibi) birisinden bu puana eşdeğer bir puan almış olma şartı aranır. Bu şartı yerine getiremeyenlerin, ders yükümlülüğünü tamamlayana kadar bu şartı sağlaması gerekir. Tezsiz Yüksek Lisans programlarına başvuran adayların değerlendirilmesinde yabancı dil şartı aranmaz.

b) Öğretim dili yabancı dilde olan programlarda, YÖK tarafından kabul edilen yabancı dillerden biri resmi dili olan ülkelerin vatandaşları ile lisans veya yüksek lisans öğretim dili bu ülkelerin resmi dili olan ve bu ülkelerdeki programlardan mezun olan adaylarda yabancı dil yeterlik şartı aranmaz.

c) Yurt içinde veya dışında lisans veya yüksek lisans öğrenimini YÖK tarafından kabul edilen yabancı dillerden biriyle yapan adaylarda yabancı dil yeterlik şartı aranmaz.

d) Öğretim dili yabancı dil olan yüksek lisans ve doktora programlarına başvuran adaylardan ilgili programın öğretim dili şartını yerine getiremeyenler en fazla 1 (bir) yıl izinli sayılırlar. Yeterlik belgelerini ibraz etmeleri şartıyla öğrenimlerine takip eden yarıyıldan itibaren başlarlar. Aksi halde ilişikleri kesilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
(Başvuruların Değerlendirilmesi, Sonuçların Duyurulması ve Kesin Kayıt)

Değerlendirme ve adaylara sonuçların bildirilmesi

Madde 11. (1) Giriş sınavı başarı notunun hesaplanmasında, mezuniyet not ortalamasının %60’ı ve mülakat sınavının %40’ı alınır. Mülakat notu 60’ın altında olan adaylar için başarı notu hesaplanmaz. Bu şekilde hesaplanacak toplam puanın 100 üzerinden en az 65 olması kaydıyla, adaylar en yüksek puandan aşağıya doğru sıralanarak kontenjan dâhilinde öğrenciliğe kabulleri ilgili EYK kararı ile kesinleşir.

(2) Değerlendirmede esas alınacak mezuniyet not ortalaması, 100’lük not sistemine çevrilir.

(3) İkili anlaşmalarla muaf tutulmadığı hallerde öğrenci, Bakanlar Kurulu kararı çerçevesinde, miktarı her yıl Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen harç ödemelerini yapmakla yükümlüdür.

 

Sonuçların duyurulması ve kesin kayıt

Madde 12. Başvuru sonuçları ilgili enstitülerin web sayfasında duyurulur.

Madde 13. Kesin kayıtlar, ilan edilen tarihlerde Enstitü Öğrenci İşleri Birimi tarafından yapılır.

(1) Kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerden istenen belgeler şunlardır:

a) Diploma veya mezuniyet belgesi (yüksek lisans veya bütünleşik doktora programları için lisans diploması, doktora programları için yüksek lisans diplomalarının hem orijinalinin hem de Türkçe çevirisinin resmi makamlarca onaylı veya noter onaylı birer örneği).

b) Transkript belgesinin aslı ve noter veya Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı Türkçe tercümesi,

c) Varsa yabancı dil yeterlilik sınavı sonuç belgesi,

ç) Türk Dış Temsilciliklerinden alınacak öğrenim vizesinin aslı veya noter onaylı sureti,

d) Kimlik belgesi (süresi geçerli pasaportun kimlik ile ilgili kısımlarının noter veya Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı Türkçe tercümesi),

e) Varsa Türkçe yeterlik düzeyini gösterir belge,

f) Öğrenim amaçlı ikamet tezkeresi (kesin kayıttan sonra alınır),

g) 6 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş),

ğ) Öğrenim ücretinin ödendiğine dair belge,

h) Burs alan öğrenciler için burs aldığını gösterir belge.

(2) Başvuru, yerleştirme ve kayıt sürecinde tahrif edilmiş, sahte, eksik ve yanlış belge sunanların kesin kayıtları yapılmış olsa bile yapılan işlemleri iptal edilir, Üniversiteyle ilişiği kesilir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM
(Çeşitli ve Son Hükümler)

Diğer hükümler

Madde 14. (1) Bülent Ecevit Üniversitesi’nin lisansüstü programlarına kabul edilen uluslararası öğrenciler için Bülent Ecevit Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(2) Bu Yönergede hüküm bulunmayan durumlarda ilgili diğer mevzuat hükümlerine ve Senato kararlarına göre işlem yapılır.

 

Hüküm bulunmayan haller

Madde 15. (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

 

Yürürlük

Madde 16. Bu Yönerge, Senatoda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 17. Bu Yönerge hükümlerini Üniversite Rektörü yürütür.

05.06.2015 tarihli ve 2015/12-45 sayılı Senato Kararı ile kabul edilmiştir.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin